02.01.2018 - Strategisk plattform for NordNorsk Reiseliv AS og merkevareplattform for Nord-Norge

Vår visjon

Ledende på opplevelsesbasert verdiskaping

 • Ledende forstått i betydningen av «å lede an»
 • «Opplevelsesbasert verdiskaping» forstås i denne sammenheng med: Opplevelsesbasert verdiskaping er en arbeidsform hvor kundenes emosjonelle og funksjonelle behov og motivasjon settes i sentrum for både produksjonsprosesser, kommunikasjon og leveranser. Opplevelsesbasert verdiskaping tar utgangspunkt i at den gode kundeopplevelsen vil utløse kundeverdi, og at kundeopplevelsen derfor bør forstås og brukes som en helt sentral konkurransefaktor i virksomheten, Ann-Jorid Pedersen, 2017

Vårt oppdrag

Etablere og videreutvikle NN som et helårlig bærekraftig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter

Oppdraget skal utføres til beste for sysselsetning, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

 • «Bærekraftig» forstås i denne sammenheng med: Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov

Selskapet driver ikke i konkurranse med andre aktører, har ikke erverv til formål og praktiserer ingen utdeling av utbytte til aksjonærer. 

Organisasjonsverdier:

Inspirerende

 • Skape oppmerksomhet, interesse og reiselyst til Nord-Norge
 • Ta ledelsen for et felles løft i næringen basert på kunnskap
 • Kunnskapsnav for oppdaterte trender og analyser
 • En organisasjon som er romslig og raus og hvor det er høyt under taket
 • En organisasjon som inspirerer og oppmuntrer til kreativitet internt og ut i næringen

Profesjonell

 • Attraktiv kompetansearbeidsplass
 • Være lyttende og behandle hverandre og våre omgivelser med respekt
 • Fokus på bærekraft
 • Kompetansepartner for næringen
 • Etisk og moralsk holdning

Innovativ

 • I stand til å ri parallelle innovasjonsbølger
 • Utfordre etablerte sannheter
 • Nye løsninger gjennom ny teknologi
 • Smart samhandling, internt og eksternt 

Ny strategisk rettning

Vedlagt en presentasjon som viser de overordnede endringsdriverne, ny merkevareplattform og strategisk kompass for Nord-Norge. De endringene vi ser i markedet og som var utgangspunktet for justert strategisk plattform for selskapet samt ny merkevareplattform for Nord-Norge har også som konsekvens at organisasjonen NordNorsk Reiseliv rigges om for på best mulig måte møte endringene.