Visjon

- Inspirere verden til å oppleve Nord-Norge

Kvalitet

Dette stiller store krav til næringen som skal levere opplevelsene. Dette har ikke NNR kontroll over, men kan skape en riktig og relevant forventning hos målgruppene. NNR kan ikke påvirke tilfredsheten til de reisende, det kan kun reiselivsbedriftene og dette ansvaret skal ikke tas fra dem.

Sesong

Det er viktig at de besøkende kommer i alle sesonger og bidrar til å skape helårs arbeidsplasser og derigjennom kompetanseheving i landsdelen. Det er likevel en kjensgjerning at det uutnyttede potensialet i dag er mye større sommerstid fordi det er da massene har ferie, slik at markedsføringskostnaden pr besøkende vinterstid blir mye større enn tilsvarende sommerstid. Det er også behov for en økning av vinterprodukter i landsdelen dersom vinterproduksjonen skal økes betraktelig. Helårs turismen blir dermed et omfattende fokusområde.

Strategier

  • Selskapet skal bidra aktivt til at reiselivsnæringen får tilgang til relevant informasjon om marked og utvikling, både i og utenfor Norge
  • Alle tiltak og prosjekter skal ha klare mål og resultat skal evalueres.
  • Selskapet skal bidra til at reiselivsnæringen i Nord-Norge ligger i forkant i forhold til andre deler av reiselivet i Norge
  • Selskapet skal opptre forpliktende og forutsigbart og i tett dialog med næring og det offentlige.
  • Selskapet skal bidra til å styrke destinasjonsnivået
  • Offentlige tilskudd skal være et virkemiddel, ikke et mål
  • Selskapet skal fremstå som ubyråkratisk, desentralisert, men likevel koordinert
  • Sikre og koordinere profilering, markedsføring, salg, kvalitet og produktutvikling i samarbeid med destinasjonsselskap, bedriftene og andre grupperinger som har interesser i reiseliv.

Organisasjonsverdier