02.10.2014 - På oppdrag fra aksjonærene i NordNorsk Reiseliv AS har Menon Business Economics og DAMVAD evaluert selskapet etter tre års drift.

-Det er gledelig å lese en evaluering som bekrefter at NordNorsk Reiseliv AS har funnet en god form og når nye mål i reiselivsutviklingen i Nord-Norge. Videre konkluderer rapporten med at det er behov for et felles markeds- og profileringsselskap i nord, og den anbefaler at dagens aktivitetsnivå i selskapet bør opprettholdes. Alt dette bekrefter at vi er på rett vei, sier Hanne Østerdal, styreleder i NordNorsk Reiseliv AS.  

Hovedaksjonæren bestående av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge, Rica Hotels, Thon Hotels og Hurtigruten ASA, er positive. De er opptatt av at selskapet nå får nødvendig støtte til å jobbe videre i samme retning og med samme fart og tyngde som hittil. Samspillet mellom politikere, offentlige myndigheter og reiselivsnæringen er av stor betydning. NordNorsk Reiseliv AS sin hovedoppgave er å drive felles profilering av Nord-Norge som reisemål og øke effekten av felles tilgjengelige midler. Dette til beste for næringens lønnsomhet og sysselsetting, samt bosetting og allmenne interesser for øvrig i landsdelen. Denne rapporten understøtter viktigheten av og betydningen for slagkraftige landsdelsselskap som NordNorsk Reiseliv AS, også knyttet til regjeringens nye reiselivsstrategi; «Destinasjon Norge».      

«Havet løfter alle båtene»

Rapporten konkluderer med at arbeidet NordNorsk Reiseliv AS utfører, bidrar til økt verdiskapning og økt antall gjestedøgn i Nord-Norge, og at det særlig er vinteren som har hatt en kraftig vekst.

-Det er ingen enkeltaktør innen reiselivsnæringen som kan ta på seg æren av den formidable veksten, men et resultat av stadig bedre samarbeid og summen av manges innsats, sier Arne Trengereid, Adm.dir. i NordNorsk Reiseliv AS.

Aktører som har vært intervjuet i evalueringsprosessen trekker frem at NordNorsk Reiseliv AS er en viktig støttespiller for næringen. Det skapes viktige møtearenaer for nettverksbygging, og legges til rette for nye samarbeidskonstellasjoner. – «Havet løfter alle båtene», som en aktør uttalte i forbindelse med evalueringsprosessen.

Formål med evalueringen

NordNorsk Reiseliv AS ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær og har vært i drift siden 1. januar 2010. Selskapet er en sammenslåing av tidligere fylkesreiselivsselskaper i Nordland, Troms og Finnmark. I forbindelse med etableringen vedtok hovedaksjonærene at selskapet skulle evalueres etter tredje driftsår. Formålet var å vurdere selskapets organisatorisk, samt vurdere innvirkningen på reiselivsutviklingen i Nord-Norge etter etablering. Det skulle også drøftes i hvilke grad oppnådde resultater kan knyttes til innsatsen fra NordNorsk Reiseliv AS eller om man kunne oppnådd bedre resultater ved en annen organisering.

Hovedaksjonærene gir selskapet unisont støtte og ønsker at selskapet skal videreføres med samme kompetanse og økonomiske rammer som tidligere. Dette for ytterligere å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivsnæringen regionalt, men også for å ha tyngde nok til å være synlig i et nasjonalt og internasjonalt marked med stadig økende global konkurranse om gjestene.

Evalueringsrapporten kan du laste ned her 

Ønskes ytterligere informasjon vennligst kontakt med Hanne Østerdal, styreleder i NordNorsk Reiseliv AS på mobil: 975 01 873 eller Arne Trengereid, Adm.dir. i NordNorsk Reiseliv AS på mobil:  901 76 000.

Vedlagte filer

  • Dokument 1