30.06.2014 - NHO Reiseliv Nord-Norge har utarbeidet «Nordnorsk Reiselivsstatistikk for 12. år på rad. Statistikken viser reiselivets betydning for Nord-Norge, samt besøksutvikling til og med sesongen 2011.

Sysselsetting

Reiselivet er en viktig næring i Nord-Norge. Samlet produksjon i næringen i 2011 inkl. anslag for tilreisendes konsum relatert til shopping er beregnet til 18,6 milliarder kroner, hvorav overnattings- og serveringsbransjen utgjør 5,4 milliarder kroner. Inklusiv anslag for andel sysselsatte i varehandelen sysselsatte næringen 18 355 personer i 2010. 7 219 personer var sysselsatt innen overnattings- og serveringsbransjen i 2010. Reiselivsnæringen stod for 7,3% av sysselsettingen i Nord-Norge i 2010. Til sammenligning var sysselsettingsandelen innen primærnæringene (inkl. fiskeforedling) og industrien hhv. 7,0% og 6,3%.

Fantastisk besøksutvikling i 2010 og 2011

2011 ble et nytt godt år for reiselivet i Nord-Norge. Analysen av trafikkutviklingen viser at de fleste piler peker oppover, både når det gjelder siste års utvikling fra 2010 til 2011 – og når vi ser på utviklingen de 5 siste årene fra 2007 til 2011. Totaltrafikken for hotell, campingplasser / hyttegrender og vandrehjem har økt med 9% det siste året, mens landet som helhet har hatt en økning på 2%. Desember måned var den 17. måneden på rad med økning av totaltrafikken til Nord-Norge.

Langt bedre enn landet forøvrig

Utviklingen i Nord-Norge er bedre enn Norge som helhet på alle områder, og ingen andre landsdeler har hatt en bedre utvikling enn Nord-Norge i 2011 sammenlignet med 2010. Det er også gledelig å registrere at nordnorske overnattingsbedrifter fortsetter å øke sin markedsandel på Nordkalotten, både på helårsbasis og når det gjelder utviklingen av utenlandstrafikken vinterperioden fra oktober til april.

Overnattingstyper

Nord-Norge opplever sterk vekst fordi vi i 2011 har hatt en økning i alle hovedsegmentene. Etter noen års stagnasjon og nedgang i forretningstrafikken har stor aktivitet innen både privat og offentlig sektor gitt en økning i forretningstrafikken på 8%, samtidig som det har vært en økning av ferie- og fritidstrafikken med 12%.

Regionale forskjeller

Overnattingsstatistikken fra SSB viser at det er til dels store regionale forskjeller i utviklingen. De største byene har gjennomgående en mer positiv utvikling enn distriktene, men det er også landdistrikter som har hatt en fin trafikkutvikling. Grunnet manglende innrapportering fra noen bedrifter i Lofoten og Vesterålen er det også grunn til å tro at disse områdene og Nordland har en større økning enn det som framkommer i SSB-statistikken.

Prisutvikling hos hotellene

Utviklingen av RevPAR (inntekt per disponibelt rom) er en god indikator på lønnsomheten innen hotellnæringen. På tross av en positiv RevPAR-utvikling det siste året er forbedret lønnsomhet fortsatt den største utfordringen for hotellnæringen. Regnskapsstatistikk fra SSB underbygger at hotellenes lønnsomhet er for dårlig. Hotellenes høye personalkostnader i fht. omsetningen er hovedårsaken til dette.

Camping og aktivitetetsbedrifter

Campingnæringen som er mindre personalintensiv og som har mulighet til å stenge bedriften i lavsesong viser bedre lønnsomhet. SSB-statistikken viser også lave driftsmarginer innen serveringsbransjen. En analyse av aktivitets- og opplevelsesbedriftene som NHO Reiseliv Nord-Norge gjennomførte i forkant av Reiselivsdagene i 2010 viser også at denne del av næringen sliter med å skape lønnsomhet.

Lønnsomhet

En viktig faktor for å øke lønnsomheten er økt besøksvolum til bedriftene. NHO Reiseliv Nord-Norge ser NordNorsk Reiseliv AS som et viktig redskap i å øke besøksvolumet – og har stor tro på at de mål, strategier og planer som ligger til grunn for dette selskapets virksomhet skal bidra positivt i en forbedring av lønnsomheten innen reiselivsnæringen.

Mer informasjon

Last ned hele rapporten i PDF: Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011

Statistikken finnes også i sin helhet på www.nhoreiseliv.no/nordnorge.

Spesifisert statistikk for Nord-Norge finnes også på www.statistikknett.no/nordnorge.