In the far north-east of the country, where the Norwegian-Russian border meets the Arctic Sea, a little stone chapel with 70 seats marks the start of Norway.

Border stone

The border between Russia and Norway was drawn in 1826, but it took the peoples of the two countries a long time to adapt to the new border. Russian fishermen often strayed onto the Norwegian side, which led to a number of episodes. In 1851, the village of Grense Jakobselv, where the border meets the sea, became a fixed Norwegian settlement. The religious competitor in the area – the Russian Orthodox Church – was already strongly present there, with the Boris Gleb Church that stood right on the Norwegian border at Pasvikelva.

Watchtower

To mark the border, the Norwegian Parliament paid for a church to be constructed on the Norwegian side. The architecture reflects Western European ideals with neo-Gothic shapes in granite. The church spire is visible far out to sea, so no-one could be in any doubt as to where the border ran. In 1869, the church was consecrated as “a spiritual watchtower against the various religions of the Colossus to the east”.

In 1873, Oscar II of Sweden and Norway was travelling the outer reaches of his realm. He travelled all the way to Grense Jakobselv, where he attended a church service. The royal visit itself must be seen as a confirmation of the border, and following his visit the chapel was named after the king.

Grense Jakobselv

Grense Jakobselv is a small collection of farms with few residents in the winter but a little more activity in the summer. It is located right next to the narrow Jakobselva river that forms the border with Russia. In the summer, buses run from Kirkenes over the 60 km route across Jarfjordfjellet mountain and along the border. However, the road is closed in the winter. There are no restaurants or places to stay in Grense Jakobselv.

Grensestein

Grensen mellom Russland og Norge ble trukket opp i 1826, men befolkningen i de to landene var lenge uvant med den nye grensa. Russiske fiskere var ofte over på den norske siden, og det kom til flere episoder. I 1851 fikk bygda Grense Jakobselv, der grensa møter havet, fast norsk bosetting. Den religiøse konkurrenten i området, den russisk-ortodokse kirken, var allerede sterkt markert med Boris Gleb-kirken helt inntil norskegrensen ved Pasvikelva.

Vakttårn

For å markere grensen bekostet Stortinget byggingen av en kirke. Arkitekturen speiler vesteuropeiske idealer, med nygotiske former i gråstein. Kirketårnet er synlig langt til havs, så ingen kunne være i tvil om hvor grensen gikk. I 1869 ble kirken vigslet som ”et åndelig vakttårn mot den østlige koloss’ ulike trosretninger”.

Oscar II

I 1873 var Oscar II av Sverige og Norge på reise til ytterkanten av sitt rike. Han nådde helt ut til Grense Jakobselv, hvor han deltok på gudstjeneste. Også kongebesøket må ses på som en grensemarkering, og etter besøket fikk kapellet navn etter kongen.

Grense Jakobselv

Grense Jakobselv er ei lita grend med kun få bosatte om vinteren, og litt mer aktivitet om sommeren. Grenda ligger helt inntil den smale Jakobselva som danner grensa mot Russland. Om sommeren går det buss fra Kirkenes de 60 kilometerne over Jarfjordfjellet og langt grensa. Veien er imidlertid vinterstengt. Det er ingen bo- eller spisemuligheter i Grense Jakobselv.