Knut Hansvold

Troms Forsvarsmuseum forteller om hæren på Setermoen

Indre Troms er den regionen i landet hvor Forsvaret er mest til stede. Forsvarsmuseet på Setermoen forteller historien om militæret i Indre Troms i det 20. århundre.

Nord-Norge var tidligere langt fra alle konfliktene i Europa, og det var ikke noe særlig militært nærvær. Nordlendingene ble heller ikke, i motsetning til ung menn sørpå, innkalt til militærtjeneste. Helt på slutten av 1800-tallet endret bildet seg imidlertid noe; Norge bygde seg opp mot et brudd med Sverige, og malmbanen fra Kiruna til Narvik, ferdigbygd i 1902, gjorde området mer strategisk interessant. Også innvandringen fra Finland ble ansett som en fare for territoriet.

Alminnelig verneplikt kom i 1897

Setermoen ble opprettet som ekserserplass i 1897, da alminnelig verneplikt i Nord-Norge ble innført. Rekruttene ble innkalt noen uker på ettersommeren, nøye avstemt med høyonna. Under 1. verdenskrig ble det imidlertid større aktivitet, da man fryktet å bli dratt inn i den europeiske konflikten. Fra 1920-tallet av ble aktivitetene igjen redusert. Først mot slutten av 1930-tallet med økt spenning i Europa ble det mobilisert i større grad.

Slaget om Narvik ble koordinert fra Setermoen

Utskipningshavna for jernmalm i Narvik ble okkupert av tyske tropper om morgenen 9. april 1940. Det tyske bruhodet ble gradvis utvidet i de påfølgende ukene. Fra Setermoen ble den norske hærinnsatsen koordinert, og med omfattende britisk, fransk og polsk hjelp ble Narvik gjenerobret 28. mai. 7. juni ble imidlertid motstanden i Norge gitt opp, og hele landet okkupert.

Okkupasjon

Forsvarsmuseet på Setermoen tar opp mange sider av 2. verdenskrig, både soldatene fra Indre Troms som tjenestegjorde i Canadas hær, senkingen av slagskipet Tirpitz og arbeidsleirene for russiske fanger. Motstandsgruppene i Troms drev et omfattende arbeid, noe som hadde sin pris. En trestamme hvor to motstandsmenn ble henrettet mot står utstilt i lokalet.

«Kari» var en etterretningsstasjon

Fra 1943 drev de norske politistyrkene i Sverige en etterretningsstasjon rett over grensa fra Setermoen som het «Kari». Mye av motstandsarbeidet var sentrert rundt denne stasjonen, og spesielt reindriftssamene i området spilte en rolle i sambandet over grensa.

Brigaden i Nord-Norge kom etter 2. verdenskrig

Etter 2. verdenskrig bygde Norge opp en slagkraftig militærstyrke som skulle sikre forsvaret av norsk territorium. Noe av utstyret ble overtatt av den tyske krigsmakten, og mye kom fra USA som del av Marshallhjelpen. Den store trusselen var Sovjetunionen, og Indre Troms med Setermoen i sentrum var et tyngdepunkt. I 1953 ble Brigaden i Nord-Norge grunnlagt, og denne besto fram til 1996. Unge menn fra hele landet avtjente verneplikten i Indre Troms, og på det meste kunne Norge mønstre en hær på over 200 000 mann. Formålet var å kunne holde stillingen fram til alliert hjelp rakk å komme fram.

Til vinterøvelsene kom soldater fra hele NATO

Gjennom hele den kalde krigen og senere ble det gjennomført store vinterøvelser i Troms med soldater fra hele NATO. Indre Troms bød på tøffe vinterforhold og god plass til å øve, men likevel under kontrollerte forhold.

Våpensamlinger og kjøretøysamlinger

En sal er viet til våpnene. Her finnes våpen fra 1600-tallet og framover. «Krag’en», Krag-Jørgensen, som dominerte norsk forsvar fra selvstendigheten til 2. verdenskrig, er viet spesiell plass. På sommeren er det utstilt militærkjøretøyer på utsiden, panservogner, lastebiler og amfibiekjøretøy, fra tida etter 2. verdenskrig.

Minnerom

Krigens menneskelige dimensjon blir ikke uteglemt. Et eget minnerom er innredet i museet med utsmykninger av kunstneren Alvin Jensvoll. Rundt en brennende flamme er de omkomne soldatene, sivilbefolkningen, krigsseilerne, de samiske grenselosene, flyktningene og krigsfangene minnet i manende malerier.

Visit Narvik