© Biotope

I Varanger kan du se på fugler hele året

Fuglelivet i Varanger står i slående motsetning til landskapet; i den karrige, treløse naturen finnes det et fugleliv som ingen andre steder i Europa. De fjærkledde ser ikke bare på Varanger som et sommerferiemål, høyarktiske fugler syns vinteren i Varanger er behagelig.

Varanger er et viktig veikryss i fugleverdenen. Avstandene mellom kontinentene er kortere her på toppen av planeten, så både østlige, høyarktiske og til og med nordamerikanske arter stikker innom. Et rikt hav, myrer og våtområder, bjørkeskog, elvedeltaer og langgrunne fjærer sikrer mattilgangen under trekk, hekking og overvintring.

Stelleranda elsker Varanger-vinteren

Stelleranda er en andeart som hekker i Øst-Sibir og Alaska, men rundt 8-15 000 av dem overvintrer i Varangerfjorden. Den ses gjerne i havna i Vardø og Vadsø, ofte i selskap med den fargerike praktærfuglen, som også er på vinterbesøk, samt havelle og ærfugl. Berganda ses derimot helst oppe på fjellet.

Litt om fuglekikking

Neida, Varanger er et bebodd område med veier, flyplasser, behagelig overnatting og andre servicetilbud.

Gjess, lom og svaner finnes i våtmarkene

Sædgås, grågås, kortnebbgås, kvitkinngås, tundragås og den sterkt truede dverggåsa er ofte å se på jorder under fugletrekkene. I stille innlandsvatn og myrer på Varangerhalvøya ses sjeldne gjester som gulnebblom, islom og boltit, i tillegg til mer alminnelig smålom og sangsvane.

Fuglefjellene er fulle av liv sommerstid

Ekkerøya, Hornøya og Syltefjordstauran er fuglefjell med store kolonier av krykkje, lunde, alke, lomvi, polarlomvi og skarv, samt polarmåse, havlire, havhest, stormsvale og den vinterhekkende havsvalen. Arktiske måser som rosenmåse, grønlandsmåse, sildemåse og sabinemåse kan også observeres.

Vadefugltrekkene er myldrende

På langgrunne fjærer, langs elvemunningene og ved stille vatn spankulerer myrsnipe, svømmesnipe, lappspove, fjæreplytt, rødstilk, temmincksnipe, sandlo, tundrasnipe og brushane. De samler seg i store flokker under trekkene, og sees også under hekkingen om sommeren.

Småfugler finnes i krattskogen

Lerker, spurver og andre småfugler finner rikelig med næring i krattskog langs kysten og i bjørkeskogen i dalene. Se etter blåstrupe, polarsisik, svarthvit fluesnapper, skjærpiplerke, lappiplerke, fjellerke, lappspurv, snøspurv og sivspurv.

De store rovfuglene jakter i Varanger

I gode smågnagerår kommer den mytiske snøugla fra øyene i Arktis til Varanger på lemenjakt. Haukugler, fjellvåk og den circumpolar jaktfalken lever også godt av gnagerne. Polarjo har for første gang hekket på Varangerhalvøya etter flere gode smågnagerår. Den tallrike havørna jakter derimot ute på fuglefjellene.

Sjeldne gjester kommer fra andre kontinenter

Varanger får besøk av fugler som sjelden og aldri ses i resten av Norge eller Europa. Blant de sjeldne godbitene nevnes kuhegre, harlekinand, brilleærfugl, åtselgribb, storskrikørn, dvergtrappe, amerikasandlo, kortnebbekkasinsnipe, styltesnipe, dvergspove, rosenmåse, tøyleterne, blåråke, myrpiplerke og hvitvingelerke. Gråvingemåse og knoppsjøorre har også nylig blitt observert her for første gang i Norge og Europa.

Du kan se fugler i Varanger hele året

Siden noen høyarktiske fugler, for eksempel endene, ser på Varanger som vi andre ser på Solkysten i Spania, kommer mange fuglekjennere et lite stykke ut på vinteren. Under fugletrekket på våren og høsten studerer ornitologene vaderflokkene i fjæra og observerer gåseflokker på jordene. Hekketida om sommeren er tida for småfugler, rovfugl og hekkende sjøfugl.

Se fuglene uten å forstyrre

Egne gapahuker for fuglekikkere står ved Varanger samiske museum, på Barvikmyra utenfor Vardø og på Hornøya. Disse er gitt en arkitektonisk utforming som både skal gi godt utsyn, unngå forstyrrelser av fuglelivet og gli inn i landskapet. Du kan også bli utstyrt med en gps-navigator som leder deg til spesielt interessante steder i landskapet. Praktærfugl og stellerand i store flokker på havna i Vadsø må vel også sies å være lettvint fuglekikking.

Se også